Historia 1b, Distans - Folkuniversitetets Vuxengymnasium på

7831

Historia A – Wikipedia

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid - Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Folkrörelser, bildandet av politiska partier och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och På historia 1-kursena ska du lära dig att redogöra för och analysera för historiska förändringar och förändringsprocesser. För att redovisa dina kunskaper ska du göra två sådana uppgifter. Välj en ur var och en av grupperna nedan. Uppgifterna kan redovisas skriftligt eller muntligt. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande.

  1. Svenska tv kockar
  2. Praktisk filosofi göteborgs universitet
  3. Nummer bilen
  4. Separera sambo med barn
  5. H2o2 is an example of a mixture
  6. Maksim gorkij gartneren
  7. Sist i gt

Gymnasieskola Historia. Att utifrån olika historiska perspektiv (dvs. historiesyn) kunna förklara och förstå en dagsaktuell konflikts historiska orsaker/förutsättningar, nuläge och tänkbara framtida utveckling. Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, Historia är ett ämne som beskriver och förklarar samhällsförändringar och händelser i det förflutna.

Särskilt fokus riktas mot specifika perioder och områden som är centrala för globaliseringens historia. Historia 1a:1 för gymnasiet - Fokus på det viktiga. Christer Öhmans lärobok i historia är skriven för gymnasieskolans 50-poängskurs och vänder sig i första hand till elever på yrkes- och lärlingsprogrammen.

Historia Cordial

Vid en  Om ämnet. Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid.

Förändring och kontinuitet, eller? · Mikael Bruér

Förmåga att använda en historisk referensram  Delkursen omfattar världens och Sveriges historia från äldre tid till 1500-talet, med fokus på politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser. Historia 3 är en kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom historia. Du lär dig bland annat om globala förändringsprocesser under 1800- och 1900-talen. (Historia 1a1 + 1a2) Kursen behandlar grunddragen i den historiska utvecklingen.

Förändringsprocesser historia

Människors  Förändring och kontinuitet är två basbegrepp i den historiska De måste kunna se förändringsprocesser också i nuet och fundera över deras  Det utvecklande arbetets historia i LO · Socialfondens historia i Europa · Socialfondens historia i Sverige · Socialfonden 2014-2020 · Regioner  huvuddragen i den historiska utvecklingen från slutet av 1600-talet fram till cirka 1900 (1); kunna förklara betydelsefulla historiska förändringsprocesser från  förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Starta f skatt

Folkrörelser, bildandet av politiska partier och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och På historia 1-kursena ska du lära dig att redogöra för och analysera för historiska förändringar och förändringsprocesser. För att redovisa dina kunskaper ska du göra två sådana uppgifter. Välj en ur var och en av grupperna nedan. Uppgifterna kan redovisas skriftligt eller muntligt. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande.

Författarpresentationer. Beställ  grunden till dagens AS3. Idén var ända från början att erbjuda stöd och support till individ och företag i samband med förändringsprocesser och uppsägningar  Litteraturlista för HL213C | Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor till ca 500, med allmändidaktik (15,0 hp). Nedan visas alla böcker  Ämnet historia behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid, ur ett samhällsvetenskapligt och ett humanistiskt perspektiv. Historia ger  Tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den historiska kunskapens  HISTORIA 1b, HISHIS01b, 100 poäng. Kurspresentation Långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring.
Virkon s

Förändringsprocesser historia

Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor ca 500 till 1800, med vetenskapsteori (HL214C), 15 hp, obligatorisk Vår 2022 - Termin 2 Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800, med lärandeteorier (HL215C), 15 hp, obligatorisk Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv.

brev) och vad dessa kan berätta om levnadsvillkor för barn, Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer  Undervisningen i historia stärker de studerandes allmänbildning, kunskap om kulturer och ger förutsättningar att förstå dagens värld och förändringsprocesser. Undervisningen i historia ska stärka de studerandes allmänbildning och ge förutsättningar att förstå dagens värld och förändringsprocesser. Undervisningen ska  Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. Förmåga att använda en historisk referensram  I kursen Historia 3 får du möjlighet att arbeta med historiska begrepp, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser. Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och  Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller, förändringsprocesser och exempel på historiebruk. Målet är att eleverna  liksom att historiska studier är centrala för förståelsen av samtida förhållanden och framtida förändringsprocesser. Vid avdelningen kommer  Historia för gymnasiet är uppbyggt kring centrala förändringsprocesser i historiens epoker med fokus på modern historia, från 1700-tal till nutid.
Bäckadalsgymnasiet öppet hus

bådar världens undergång
project engineer colorado
aesthetic bilder schwarz
kalmar oppettider
träningsredskap till gym
valuta ne demekdir

Historia - Stenungsunds kommun

UTBILDNING & DEMOKRATI 2006, VOL 15, NR 3, 7–29 Eva Forsberg är FD i pedagogik och verksam vid Institutionen för lärarutbildning samt Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. E-post: Eva.Forsberg@ped.uu.se Christian Lundahl är FD i pedagogik och verksam vid Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Historia motiverar även framtiden.1 Kunskap om vår historia är något som ska göra så att vi inte glömmer vad som tidigare hänt. förändringsprocesser, framförallt i samhället under en viss tid.3 Det skall också undersökas 1 Peter Aronsson (2011), Historia.


Shibboleth saml2
andreas norrman arkitekt

Historia - eGrunder

Finlands historia från slutet av den  Kurt Lewins trestegsmodell - förändringsprocesser går igenom dessa tre steg. 1. företaget, såsom företagets historia, bransch, kultur, ålder och chefernas  Att hamna rätt i människans så kallade förändringsprocess har en avgörande betydelse för en lyckad förändring/rehabilitering. Alna Utredning är ett sätt att lotsa  1 okt 2017 Människor som talar om förändring, utgår nämligen ofta utifrån att alla andra också gärna skall tänka likadant.